VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 – 2026

Waar staat Het Enkhuizer Alternatief (HEA) voor:
HEA is een onafhankelijk lokale partij. Er is geen enkele verbondenheid met welke (landelijke) partij, organisatie of doelgroep dan ook. Deze onafhankelijkheid maakt het mogelijk om overwogen keuzes te maken die het beste zijn voor de Enkhuizers en Enkhuizen. Een lokaal geluid is onontbeerlijk in een maatschappij waarbij soms de intentie is om alles van bovenaf te regelen, zonder voldoende oog voor de lokale situatie. Wij zijn hier alert op en doen ons best om het “Enkhuizer Geluid” te laten horen en te betrekken bij de besluitvorming in onze gemeente.

Onze slogan “Zorg voor oud” heeft een dubbele betekenis:

  • Zorg voor onze ouderen in de samenleving en
  • Zorg voor de waardevolle “oude dingen” (o.a. erfgoed) in onze stad.

Ook de slogan “Hart voor nieuw” heeft die dubbele betekenis:

  • Zorg voor de jeugd en voor nieuwe bewoners van onze mooie stad en
  • Aandacht voor nieuwe zaken die de kwaliteit van de samenleving bevorderen.


Kwaliteit van dienstverlening en goed bestuur

Algemeen.
Om onze veranderende samenleving toekomstbestendig te maken worden nieuwe initiatieven die daaraan bijdragen gesteund. Luisteren en praten met de burgers is daarbij van wezenlijk belang. Burgerinitiatieven worden door HEA van harte ondersteund.

De menselijk maat is bepalend voor het met elkaar samenleven in onze stad. Het maken en zo spoedig mogelijk invoeren van een Gemeentelijk Participatie Beleid is noodzakelijk. Dit plan dient door de Gemeente Enkhuizen zelf opgesteld en ingevoerd te worden. Wij houden de tijdigheid en volledigheid scherp in het oog.

Bereikbaarheid van de Gemeente
De digitale dienstverlening hoort cliëntvriendelijk en eenvoudig te zijn. Voor de burgers die hier problemen mee hebben moet de toegankelijkheid ook op een andere wijze beschikbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn: een goede telefonische bereikbaarheid of een persoonlijk gesprek aan de balie. Goede bereikbaarheid en tijdig nakomen van afspraken is van groot belang voor een wederzijdse goede verstandhouding!


Duurzaamheid.

Milieu
Locaties met (mogelijke) vervuiling voortvarend aanpakken.

Gezien de steeds groter wordende zorgen over ons milieu wil HEA actief samenwerken in regio om het milieu zo schoon mogelijk te krijgen en te houden. Deze samenwerking is en kan ook ontstaan via de diverse overleggen in onze regio. Bijvoorbeeld het periodieke overleg van de 7 raden van West Friesland of het overleg met alle lokale partijen in West Friesland.

Afval.
Met HVC in Alkmaar is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten waarvan het Gemeentelijk Grondstoffenplan (hoe gaan we om met de afvalstromen) een onderdeel uitmaakt. Het moet voor de inwoners inzichtelijk zijn hoe dit uitgewerkt wordt!

HEA wil in de binnenstad het afval zoveel mogelijk ondergronds inzamelen. Dit voorkomt opslag in of bij huis en houdt de stad schoon en aantrekkelijk. Het moet mogelijk zijn om zelf plastic afval te brengen naar bovengrondse containers bij bijvoorbeeld AH en Vomar.

Buiten de Vesting moet de aanpak van de huisvuilinzameling per wijk opgepakt worden, de manier is afhankelijk van de situatie. Voorkomen moet worden dat wijken “vervuild” worden door te veel soorten afvalemmers!

De inwoners scheiden zelf in ieder geval papier, glas en textiel.

Houd Enkhuizen groen
Het maaibeleid periodiek evalueren en indien nodig aanpassen. We gaan zorgen voor een zo groen mogelijk omgeving waar ruimte is voor mens, dier en plant. Een kwalitatief hoogstaand bomenbeleid is noodzakelijk. HEA zal zich daarvoor inzetten want een “groen” Enkhuizen is goed voor de gezondheid en leefbaarheid.

Laadpalen
Het aantal elektrische auto’s groeit snel. HEA wil een plan om te zorgen voor voldoende laadpalen op verschillende locaties. Dit moet opgenomen worden in de gemaakte en te maken parkeer- en verkeersplannen.


Leefomgeving, wonen en bouwen

Kunst en cultuurbeleid
Enkhuizen heeft een breed verenigingsleven. HEA wil dit zoveel mogelijk ondersteunen.

Ook heeft Enkhuizen meerdere musea die een bezoek meer dan waard zijn. Dit vergroot de leefbaarheid van onze stad. HEA wil dat zoveel mogelijke mensen hiervan kunnen genieten en wil de instandhouding hiervan ondersteunen.

Gezondheid
Een gezonde samenleving is van essentieel belang. De burgers zullen pro-actief benaderd worden, o.a door Gemeentelijke voorlichting, om dit in stand te houden. Een Huisartsenpost in de avond- en weekenduren voor Oostelijk West Friesland wil HEA bespreekbaar maken.

Openbare toiletten
HEA wil het aantal openbare toiletten uitbreiden en hiervoor locaties aanwijzen en deze daar aanleggen of in stand houden(bijvoorbeeld Melkmarkt en Koperwiekplein).

Wandelroutes
De binnenstad kent mooie wandelroutes, maar ook in de nieuwbouwijken zijn mogelijkheden om deze aan te leggen, aan elkaar te verbinden en aan te geven. Bijvoorbeeld de route Schootsveld > Weeshuispolder> Bolwerk> Streekbos> bos achter de voormalige vuilstortplaats> IJsselmeerdijk.

Openbaar Vervoer in en buiten de stad
HEA zal zich inzetten voor:

  • Het opnieuw in het leven roepen van Connexxion buslijn nr. 438. Echter met elektrische voertuigen i.p.v. huidige streekbusjes.
  • Opnieuw instellen van de buslijn maar Lelystad. Door het kabinetsbesluit om het spoor vanaf Lelystad door te trekken naar Groningen zorgt dit voor een betere infrastructuur met op den duur de nodige milieu-voordelen.
  • Instandhouding halfuur treinverbinding met Amsterdam v.v.

Parkeer- en verkeerbeleid
Het parkeerbeleid regelen in de binnenstad en daarop de verkeersstromen aanpassen. Parkeercapaciteit vergroten op Ossenmarkt (naast NS Station) door aanleg meerdere parkeerdekken. Parkeerterrein Flevolaan gebruiken voor parkeren langer dan één dag.

Betaald parkeren is geen “vies” woord meer.

Vervolgens voortvarend parkeer en eventueel verkeersproblematiek nieuwbouwwijken aanpakken. Dit na een grondige inventarisatie om vast te stellen waar de nood het hoogst is.

Ook hier zijn wijken waar de parkeerdruk groot is!

Extra uitrit van Kadijken naar de Haling.

Een ontsluiting van de camping naar de Haling om de Nelson Mandeladreef te ontzien.

Sportfaciliteiten
Na een succesvolle fusie van sportclubs het accommodatie niveau op peil houden.

Een goed niveau geldt uiteraard ook voor de binnensport accommodatie. Hiervoor (toekomstig) beleid vast stellen en uitvoeren. Voortvarende aanpak vergroting De Drecht!.

Recreatieoord
HEA houdt vast aan het belang dat een deel hiervan ook gericht is op de inwoners van Enkhuizen en het zwembad daarvan een integraal en ook voor Enkhuizers betaalbaar geheel moet zijn. Het nieuwe bungalowpark moet qua inrichting en bouwstijl passen in de omgeving gezien de ligging naast de historische stad.

Onderwijs
Het inzicht in het te verwachten leerlingenbestand gebruiken om een Integraal Huisvestingsplan te maken met een visie op toekomstig onderwijs voor de hele stad. Dit bij voorkeur voor SOED (scholen onder één dak) of Integraal Kindcentrum (IKC) met een doorlopende leerlijn. Samenwerking tussen schoolbesturen en kinderopvang is hierbij essentieel.

Er zijn nu (te)veel oude scholen die we binnenkort gaan oplappen.

Voor het voortgezet onderwijs is verdergaande samenwerking tussen RSG en Martinus college de weg. Dubbeling van specialistische onderwijsvormen moeten we gezien de teruglopende leerlingenaantallen voorkomen. De diversiteit moet wel regionaal in stand gehouden worden.

Woningbouw
Gezien de huidige woningnood moet dit voortvarend aangepakt worden (Gommerwijk W.W.) maar ook nu al werken aan de volgende grote locatie “Westeinde”.

In de binnenstad moeten bestaande locaties (Zilverstraat/Hoogstraat en voormalig Sociale Medische centrum/Vijzeltuin) ook benut worden. Het tempo moet erin blijven!

Ook de bouw aan de Reigerweg moet opgepakt worden.

Het wonen boven winkels moet zo mogelijk gefaciliteerd en gestimuleerd worden.

Alternatieve woonvormen zoals bijvoorbeeld Tiny houses moeten we gebruiken om de ergste nood te lenigen. De gemeente moet initiatiefnemers faciliteren. HEA zal dit nauwlettend volgen en initiatieven nemen.

Sociaal Domein.

Door het onvoorspelbare overheidsbeleid volgen wij de ontwikkelingen op de voet om daar adequaat op te kunnen reageren. HEA zal zich sterk maken om voldoende bijdragen te krijgen van de Rijksoverheid, al dan niet samen met andere gemeenten.

Onze inzet is en blijft om de hoog-specialistische jeugdhulp onder te brengen bij Rijk of Provincie. Onze gemeente kan dit niet opbrengen en dat is slecht voor de noodzakelijke hulp.

Op dit moment is Enkhuizen een sociale Gemeente, vaak deels uitgevoerd door vrijwilligers, hiervoor zal HEA zich in blijven zetten. Preventie blijft onze prioriteit!.

(Te) veel partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het Sociaal Beleid. HEA wil dat de versnippering verminderd wordt en er zorgvuldig geherstructureerd wordt.

Economie en toerisme

Bedrijvigheid MKB
Het MKB moet goed gefaciliteerd blijven worden, het mag niet alleen blijven bij het Ondernemersfonds. Nu de Schepenwijk steeds voller wordt is de aanpak van de Krabbersplaat om deze zo efficiënt mogelijk te gebruiken, noodzakelijk.

Regionaal moet het gebruik van bestaande industrieterreinen zo doelmatig mogelijk zijn. Vergeten mag niet worden dat deze sector een belangrijke motor is voor het goed draaien van de economie waar we allen profijt van hebben.

Aanpak Westerstraat e.o.
Door het verdwijnen van winkels dreigt de levendigheid van dit centrumgebied in gevaar te komen. Een actief beleid voor het behoud van de kernfunctie alsmede onderzoeken of de lege plekken niet ingenomen kunnen worden door kleine bedrijvigheid is gewenst. HEA zal zich hier actief mee bemoeien.

Toerisme regionaal
Toerisme richt zich tegenwoordig niet meer op één plaats, maar op een bepaald gebied. In ons geval op het mooie West Friesland. De aanpak van toerisme moeten volgens HEA dan ook regionaal geregeld worden mede om te voorkomen dat teveel activiteiten naast elkaar i.p.v. na elkaar worden georganiseerd.

Ook de ondersteuning van dit beleid (zowel qua daden als qua financiën) dient regionaal aangepakt te worden ter voorkoming van versnippering en vergroting van de doelmatigheid.

Erfgoedbeleid
Voor de economie en het toerisme en zeker ook voor de beleving van de Enkhuizers zelf is een toekomstbestendig en duurzaam beleid noodzakelijk als (hulp)motor voor lokale economie en de aantrekkelijkheid van onze stad. Dat Enkhuizen met zoveel historische monumenten en – structuren (nog) geen erfgoedbeleid heeft moet snel veranderen. HEA maakt zich hier hard voor!!!!

Weekmarkt
De weekmarkt lijdt een ietwat kwijnend bestaan. Welke acties zijn nodig om verdere achteruitgang te voorkomen bijvoorbeeld verplaatsing naar een andere locatie? ( bijvoorbeeld Het Koperwiekplein).

Zorg, Openbare orde en veiligheid

Verslavingsproblematiek
De verslavingsproblematiek met al zijn uitwassen (drugsrunners etc.)vraagt om een voortvarende aanpak en degenen die deze problemen hebben moeten geholpen worden. Niet altijd kan zelfredzaamheid de oplossing zijn. Vaak is samenredzaamheid geboden.

Ja- Ja stikker
Reeds meerdere keren heeft HEA hier aandacht voor gevraagd. Dat blijven we doen temeer daar de oorspronkelijke bezwaren tegen invoering van deze sticker in de grote steden niet meer van toepassing zijn. Het invoeren van deze sticker zal uiteindelijk veel overbodig papierwerk kunnen schelen wat het milieu ten goede komt.

Handhaving
Handhaving is een landelijk probleem maar moeten we toch vooral lokaal oppakken. Het vertrouwen in de (lokale) overheid is mede afhankelijk van de wijze waarop gehandhaafd wordt bij overtredingen.

De taakuitoefening van de BOA’s moet consequenter en duidelijk uitgevoerd worden, Dit geldt niet alleen voor hun verkeerstaken maar ook voor de andere taken. (opruimplicht hondenpoep etc.) De taakuitvoering moet ZICHTBAAR zijn.

Regionale samenwerking

Dure algemene voorzieningen.
Als voorbeeld noemen we hier zwembaden, bibliotheken, bepaalde sportfaciliteiten.

Deze faciliteiten moeten voor het SED gebied behouden blijven maar veel meer regionaal gepland en uitgevoerd worden. De kosten zijn voor de afzonderlijke gemeenten bijna niet op te brengen.

Ambtelijke samenwerking
Na de invoering van een, op dit moment nog uit te werken, nieuwe en eerlijkere verdeelsleutel wil HEA de ambtelijke capaciteit en financiën eerlijker verdelen over de SED gemeenten. Verder is HEA op termijn voorstander van een bestuurlijke fusie die ook financiële voordelen met zich meebrengt. Deze samenwerking zal in alle gevallen moeten leiden naar een optimale bediening van de inwoners en behoud van de identiteit van de wijken, dorpen, steden en buurten van de nu nog zelfstandige gemeentes.

Gemeenschappelijke Regelingen (GR)
Bij dit soort regelingen geven we (een deel van) de zelfstandigheid uit handen. Dit is afhankelijk van de organisatievorm (bijv. uniform besluit of meeste stemmen gelden).

Deze regelingen zoals GGD, WerkSaam en Veiligheidsregio) zijn soms onmisbaar en soms heel handig. (Het Westfries Archief is hier een voorbeeld van)

Wij blijven ons inzetten voor zoveel mogelijk inspraak en waar mogelijk een “couleur locale” zoals is gerealiseerd bij de GR WerkSaam.

Fractie Het Enkhuizer Alternatief

Freek Jans, Janny Aukes ,Erik Colombijn, Frans Laan en Stephan Sweerts e.v.a.

X