Raadsbreed akkoord vs systeem coalitie-oppositie Enkhuizen

Het Enkhuizer Alternatief (HEA) apprecieert voor Enkhuizen meer een raadsbreed akkoord dan een coalitie.
Het systeem van coalitie-oppositie is ons in de afgelopen raadsperiode voor het eerst niet goed bevallen. Het heeft door de aard van een aantal politieke partijen en hun omgang met de zetelverdeling in de raad, geleid tot een grote afbreuk aan het democratisch debat in de raad. Er waren op een gegeven moment zelfs partijen in de oppositie die openlijk meldden geen initiatieven tot voorstellen meer te zullen nemen. Deze werden door de coalitie zoals die bestond, toch structureel afgewezen.

Met dat laatste ben ik het eens, HEA heeft dit verschijnsel zelf ook geconstateerd. Niet eerder hebben wij het soort politiek dat puur op de macht van het getal is gericht is en niet op het democratische debat, meegemaakt. Dat terwijl ik persoonlijk al vanaf 2002 in de raad zit en zelfs ook nog van 1998 tot en met 2002 in de raadscommissies. In die 20 jaar politieke ervaring heb ik dit niet eerder in deze mate zien gebeuren. Maar het is dus wel gebeurd.

HEA wil de democratie levend houden en het dualistische systeem eer aan blijven doen. Daarom zijn wij van mening dat in de raad van Enkhuizen zoals die nu is, beter een raadsbreed akkoord afgesloten kan worden dan dat een systeem van coalitie vs oppositie gehanteerd gaat worden.
Met een raadsbreed akkoord reikt de raad het college een aantal opdrachten en visies aan, waarmee het de komende jaren aan de slag moet gaan. Voor elk raadsvoorstel dat het college maakt vanuit dat raadsbrede akkoord, zal het een raadsmeerderheid dienen te vinden. Dat betekent dat het uiteindelijke resultaat van meerderheidsbesluiten in de raad beter gedragen zal zijn doordat onderwerpen in de breedte uitgediscussieerd zijn in plaats van opgelegd door een coalitie die met één stem meerderheid structureel alle andere visies van tafel veegt.

Het systeem van coalitie-oppositie zoals dat in de afgelopen raadsperiode drie jaar van de vier jaar is uitgevoerd, heeft in de raad tot slechte verhoudingen geleid. Dit kwam o.a. door een vanuit oppositiepartijen ervaren vorm van “niet-gun” factor, die meespeelde vanuit een getalsmatige manier van opleggen in plaats van democratische debatvoering.
Slechte onderlinge verhoudingen zijn niet in het belang van het maken van goed gedragen beleid voor de stad Enkhuizen. HEA is van mening dat dit door beleidsvoering vanuit een raadsbreed akkoord voorkomen zal worden. Buiten natuurlijk de pijn die sommige mensen zullen blijven voelen doordat ze ontzettend lange tenen hebben. Dat is nu eenmaal niet te voorkomen, ook raadsleden zijn mensen.

Wat voor HEA ook prioriteit heeft, is politieke integriteit van bestuurders. Daarmee bedoel ik dat wethouders de raad eerlijk dienen te informeren over wat ze wel én wat ze niet gedaan en uitgevoerd hebben. Op basis van die gegevens neemt de raad namelijk besluiten die over het belang van de burgers van Enkhuizen gaan.
Voor HEA zijn wethouders die deze vorm van integriteit verzaken of ooit verzaakt hebben, niet (meer) acceptabel. Wij gaan slechts akkoord met het tot wethouder installeren van personen die naast een goede kundigheid, óók van onbesproken politiek integriteitsgedrag zijn. Dit is het eerlijkst naar de burgers van Enkhuizen toe. De mensen hebben recht op eerlijke informatie.

Door HEA worden de zittende twee wethouders zeer kundig bevonden. Ook aan hun politieke integriteit mankeert wat ons betreft tot dusverre niets. Mocht er een derde wethouder benoemd moeten gaan worden, dan zal die door HEA volledig beoordeeld worden naar de norm van kundigheid en politieke integriteit zoals wij die hanteren. Als zo’n persoon daaraan niet voldoet, dan volgt op duidelijke wijze onverbiddelijke afwijzing.
Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat het team van twee huidige wethouders wat HEA betreft niet aangevuld zou behoeven te worden tot drie wethouders. De twee huidige wethouders produceren gezamenlijk een uitstekend beleid op basis van wat tot op heden een neergezet beleidsarm document van de oude coalitie was.
Een derde wethouder zou waarschijnlijk puur en alleen maar aangesteld gaan worden omdat anders een partij niet zou willen meewerken aan een raadsbreed akkoord of nieuwe coalitie. Die egotripperij van zo’n partij zou dan bekostigd moeten gaan worden van belastinggeld dat de burgers van Enkhuizen hebben opgebracht. Dat heet, om het even in mijn eigen plebse taal weer te geven, “diefstal en jokkebrokkerij”! Zeker ook omdat dit neergezet zou gaan worden als “noodzakelijk om het steeds uitgebreidere takenpakket van de gemeente te kunnen uitvoeren” of iets soortgelijks.

Hans Langbroek, fractievoorzitter Het Enkhuizer Alternatief (HEA)

X