Verkiezingsprogramma 2018

INLEIDING
Ruim 4 jaar geleden namen we: ( Hans Langbroek, Roel Mulder, Freek Jans en Frans Laan) het besluit Fractie Langbroek om te vormen tot Het Enkhuizer Alternatief en wierpen we ons op het opstellen van een verkiezingsprogramma. Dit om als officiële politieke partij mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Een programma zonder partijpolitieke onzin waarin wij het belang van Enkhuizen voorop stelden. Ons motto was “Zorg voor Oud – Hart voor Nieuw”. Het leverde ons voldoende stemmen op voor één raadszetel.
Vier jaar lang hebben wij naar eer en geweten dat Enkhuizer belang binnen de gemeenteraad uitgedragen. Soms met succes, andere keren niet. Door de gevestigde orde werden we gezien als nieuwkomers die in andermans vijver visten.

Terugkijkend blijkt, dat we het, mede door onze vooruitziende blik, vaak bij het rechte eind hadden. Zo waren wij vanaf het begin tegen het geven van een vergaand mandaat aan het college met betrekking tot de ontwikkeling van het recreatieoord. De raad werd buitenspel gezet. Ook waren wij tegen de verbouw van de Drommedaris op de manier zoals die ons gepresenteerd werd. Ook daar gaf de raad in meerderheid het college alle vrijheid te doen waar het zin in had en zette ze daarbij zichzelf buitenspel.
De gevolgen werden langzaam merkbaar. De Drommedaris is klaar, het boek is dicht. Maar het heeft heel wat meer gekost dan waar de raad toestemming voor had gegeven.

Het Project REZ loopt nog.
Daarbij werd de raad voorgehouden dat er veel geinterresseerde ontwikkelaars in de rij stonden. Uiteindelijk bleek dat er slechts één te zijn. Deze partij is nu aan het doorrekenen of ze wel kan voldoen aan de door de gemeente gestelde eisen van “budgetneutraal”. Wij hebben daar een hard hoofd in. Als het college, zoals zou moeten, vasthoudt aan dat standpunt, zien wij voorlopig geen schop de grond ingaan. Maar: niet alles is kommer en kwel, we leven in een prachtige stad.

Daarom willen wij verder! 
Hieronder het programma waarvan wij denken dat wat wij willen realiseren,  u
en ons ten goede komt. Want uw belang is immers ons gezamenlijk belang!

HET ENKHUIZER  ALTERNATIEF EN DE SAMENLEVING
De wereld bestaat uit een grote verscheidenheid aan mensen. Wij vinden daarom dat onze stad ook een grote verscheidenheid aan woonvormen en leefwijzen moet kunnen bieden. In onze visie voelen mensen zich het best als ze keuzes kunnen maken voor woonvormen die bij hun aard passen en aansluiten bij de individuele menselijke maat.

Wonen in een eigentijdse stad
HEA zal actieve steun geven aan het bouwen van kleinschalige woonvormen die “hofjes” genoemd worden. Deze woonvorm is bedoeld voor mensen die voor elkaar klaar willen staan.
Dit vraagt actieve en gemotiveerde mensen die deze woonwijze ondersteunen en hiervoor geschikt zijn. HEA ondersteunt ook plannen tot het ontwikkelen van woningen met ten hoogste 50m² vloeroppervlakte, de zogenoemde “Tiny-Houses”. In deze “huisjes”, waar op dit moment veel vraag naar is, wonen mensen die bewust kiezen voor een kleinschalige woonvorm en daar ook de juiste instelling voor hebben. Deze projecten zouden in huur- en koopsector gerealiseerd kunnen worden.

HEA is ook voor uitbreiding van wonen op (buiten)water. Er vindt een omslag in de recreatieve sector plaats, waardoor er steeds minder mensen zijn die een boot bezitten. Hierdoor komt er meer ruimte op het water vrij om mensen met woonschepen en woonarken een vaste plek te geven in Enkhuizen.

HEA wil dat er voor jongeren in Enkhuizen genoeg woonruimte beschikbaar is.
Op dit moment vindt er een leegloop plaats van beter- en hoogopgeleide jongeren.
Woonruimte en bevordering van meer vormen van hoogwaardige arbeid, zal Enkhuizen voor jongeren aantrekkelijk houden. Hierdoor wordt leegloop  tegengegaan.

HEA zal goed opletten welke inkomensontwikkelingen zich in Nederland voordoen in relatie met het bouwen van woonvormen in verschillende prijsklassen. Ook ontwikkelingen als vergrijzing, immigratie en maatschappelijke visies op wat wonen inhoudt, houden wij nadrukkelijk in het oog om dit te kunnen vertalen naar wonen in Enkhuizen.

De Enkhuizer binnenstad
Enkhuizen gaat ons zeer aan het hart. De binnenstad dient een bruisende plek te zijn waar het voor Enkhuizers en toeristen goed toeven is. Het door de voormalige stadsmanager geopperde idee “Enkhuizen Beleefstad” sprak ons zeer aan. HEA zal dan ook voorstellen indien die tot dat resultaat leiden naar vermogen ondersteunen.
Om de stad aantrekkelijk te houden wil HEA alleen instemmen met meer woonruimte in de binnenstad als er ook parkeerruimte in de directe omgeving gecreëerd kan en gaat worden. Nu worden dergelijke, voor deze tijd fundamentele voorzieningen, niet genoeg gerealiseerd en ontstaan er parkeerproblemen.

Het Enkhuizen buiten de Vest
HEA ziet, om verpaupering en aantasting van de leefbaarheid tegen te gaan, directe renovatie en modernisering van delen van de wijken Plan Noord en Oude Gouw als noodzakelijk. Wij willen diepgaand onderzoek welke Europese subsidiemogelijkheden hiervoor bestaan. Welwonen en de gemeente doen nu hun best deze wijken op te knappen, maar het geld blijft een probleem. Vooral nu Welwonen mede door overheidsbeleid moet mee betalen aan wanprestaties van andere woningverhuurders.

HEA staat nog steeds voor het opwaarderen van de omgeving rond het Koperwiekplein tot het kloppend
hart van de woonwijken buiten de Vest. Daarmee krijgt het hele nieuwbouw deel van Enkhuizen een broodnodige boost in ontwikkeling, leefbaarheid en aantrekkelijkheid.

Wat wij in het Enkhuizen buiten de Vest ook willen zien is een “Brede School”.
Deze samenbundeling van kinderopvang, basisonderwijs, volwassenenonderwijs,onderwijs aan statushouders, taalonderwijs aan laaggeletterden, sportfaciliteiten en cultuurmogelijkheden zou bijvoorbeeld rond de Flosbeugel kunnen plaatsvinden. Het voordeel hiervan is een efficiënter gebruik van beschikbare eigentijdse accomodaties.

HEA heeft de aanstelling van een extra jongerenwerker ondersteund en ziet daarmee meer kansen voor uitbreiding van het jongerenwerk in de wijken Oude Gouw, Plan Noord, Kadijken en Gommerwijk. In deze wijken wonen veel jongeren, voor wie er niet altijd evenveel te doen is. Daardoor kan uit verveling baldadigheid, vandalisme, drugsgebruik, schooluitval en jongerencriminaliteit ontstaan.
HEA wil dat de gemeente hier in samenwerking met Welwonen meer aandacht aan gaat geven en meer aan signalering en preventie gaat doen.

Gezondheid: een goede zaak
Gezondheid van mensen beslaat vele terreinen. Het gaat dan onder meer over wonen, inkomen, bewegen, voeding, opleiding, preventie, woonomgeving en kennis, plus het als overheid actief beschikbaar stellen van laagdrempelig verkrijgbare informatie in voor iedereen begrijpelijke taal. Enkhuizen dient een stad te zijn waar men in goede gezondheid prettig oud moet kunnen worden.
Oud worden begint al op jonge leeftijd. Het is daarom dat wij vinden dat de lokale overheid zich meer actief gaat inzetten op voorlichting.

Het is van belang dat mensen al vanaf jonge leeftijd geïnformeerd worden over hoe ze kunnen zien en waarnemen dat mensen in hun omgeving in enigerlei opzicht ontsporen. Die informatie moet gaan over kindermishandeling, drugsgebruik, verwaarlozing door volwassenen van kinderen of zichzelf, vrouwenmishandeling, verborgen alcoholisme of vereenzaming. Het is van belang dat dit soort zaken gezien en herkend worden en dat mensen geïnformeerd worden over waar ze terecht kunnen met de signalen die ze waarnemen.

Wij zien een meer integrale aanpak van gezondheid als een prioriteit. Jongeren én ouderen kunnen veel gezonder leven als de overheid ervoor zorgt dat dit mogelijk is. Het gaat dan om organiseren én uitdragen van zaken als actieve informatie naar mensen toe en beschikbaar maken van alles dat mensen gezonder kan laten leven en bestaan.

HEA vindt het meer en efficiënter inzetten van religieuze instituties zoals kerk en moskee, in het zoeken naar zorgmijders noodzakelijk. Zorgmijders zijn de mensen die maatschappelijk ten onder dreigen te gaan en mensen die vereenzamen. Kerken en moskeeën hebben vaak een zeer directe band met mensen en achterban. Zij herkennen dus sneller dan overheden situaties waarin hulp benodigd is. Preventie van het ontstaan van dergelijke situaties staat daarbij altijd voorop, zoals het gemeentelijk beleid moet zijn.

HEA wil een gedegen wetenschappelijk onderzoek naar het waarom van het hoge drugs- en alcoholgebruik onder jongeren en jongvolwassenen in Enkhuizen en West-Friesland.
In onze ogen is een effectieve aanpak pas mogelijk als je de daadwerkelijke oorzaken van dit probleem kent. Wat we nu doen is en blijft slechts symptoombestrijding.

Gezondheid valt of staat met de bereikbaarheid van hulpverleners. Het is daarom dat HEA vindt dat Enkhuizen en Oostelijk Westfriesland recht hebben op een eigen huisartsenpost aan de Molenweg, die de beschikking heeft over de röntgenkamer die ook ’s avonds, ‘s nachts en in het weekend bereikbaar is.

HEA zou graag zien dat er in Enkhuizen een polikliniek van MC IJsselmeerziekenhuizen gerealiseerd wordt. Deze ziekenhuisgroep heeft locaties in Lelystad, Emmeloord en Dronten.
We leven in een tijdperk waarin burgers worden verondersteld keuzes te maken. Daartoe dienen er dan wel keuzes gemaakt te kunnen worden. Steeds meer West-Friezen gaan al naar het ziekenhuis in Lelystad. Het is daarom zeer de moeite te onderzoeken hoe een polikliniek van MC IJsselmeergroepen in Enkhuizen gerealiseerd zou kunnen worden, als concurrent van het WFG.

Jeugdzorg
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
De nieuwe Jeugdwet kent 5 uitgangspunten. De belangrijkste zijn in onze ogen toch wel:                                      * Ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk.
* Eerder de juiste hulp op maat bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden.
* Hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur.
Net als in  veel andere gemeenten is de uitvoering van jeugdzorg in Enkhuizen nog volop in ontwikkeling. HEA ondersteunt dan ook alle initiatieven de het uitvoeren van jeugdzorg op een hoger  niveau brengen.

Een gezond sport- en cultuurbeleid
HEA zou het beheer van sport- en cultuuraccomodaties uitgevoerd willen zien worden door een soort “trojka”. Deze “trojka” kan bestaan uit de gemeente, een gezamenlijk initiatief van sportclubs als bijvoorbeeld “Sport Beweegt” en een afvaardiging van het culturele leven in Enkhuizen.
Met een dergelijke ontwikkeling van het accomodatiebeheer is het mogelijk goede afwegingen te maken. Men kan men zelfs als een cultuur- of sportclub tijdelijk in zwaar weer verkeert, creatief omgaan met de beschikbare accomodaties. Kennis en inzicht zijn dan verenigd binnen één organisatie, welke bestaat uit de breedte van gebruikers van accommodaties.

In de “trojka” is kennis van zaken van alle zijden met elkaar verenigd. Dit zal het beter mogelijk maken om op efficiënte wijze evenementen in de stad te organiseren met als doel jong en oud met de sport- en cultuurmogelijkheden in onze stad kennis te laten maken.

Medezeggenschap en Inspraak
HEA is voor een stadsbestuur waarop de burger invloed krijgt. Wij ondersteunen daarom binnen
de wettelijke mogelijkheden burgerlijke inspraak bij de profielschets van een nieuwe burgemeester.
Maar ook de mogelijkheid om op initiatief van burgers lokaal referenda te houden over zaken die belangrijk gevonden worden. En maximale informatie middels inspraakavonden (en niet alleen infoavonden) bij belangrijke veranderingen in een wijk.
Daarnaast gedetailleerde informatieavonden voor burgers over veranderingen in zaken als zorg, ouderenzorg, jeugdzorg, welzijn en grote gemeentelijke projecten. Deze avonden wil HEA georganiseerd zien door de lokale overheid in samenwerking met betreffende instanties.

Groen en Milieu
HEA wil onderzoek naar grond- en watervervuilingen in woon- en tuinbouwgebieden die binnen de gemeentegrens middels open water/of grondwater in contact staan met vervuilende bedrijven of met vervuilende bedrijven die vroeger actief zijn geweest. Maar ook en vooral een nader onderzoek naar mogelijkheden van (gedeeltelijke) sanering van vervuilde, bewoonde gronden in Enkhuizen veroorzaakt door bijvoorbeeld vroegere vuilstortplaatsen.

HEA wil dat het plan voor een goed Ecolint ook weer uit de ijskast gehaald wordt. In Nederland sterven in toenemende mate dieren door verkeer omdat leefgebieden versnipperd raken door het beleid van overheden.
Voor HEA hebben dieren in Nederland, en dus ook in Enkhuizen, net als de mens recht van bestaan. Niet alleen euro’s zijn belangrijk. Er telt meer dan geld alleen!

HEA vindt dat serieus onderzoek moet plaatsvinden naar de mogelijkheden van bij beschermd stadsgezicht passende technologieën en technisch design van zonnepanelen op daken. Uit eigen onderzoek van HEA blijkt dat er al veel meer mogelijk is dan dat het bestuur in Enkhuizen en de daaraan gekoppelde politieke partijen beseffen.
Maar wij willen ook een onderzoek naar de mogelijkheden om wijkmatig opgepompte aard- en geowarmte te gebruiken voor verwarming van huizen en gebouwen.

HEA wil ondergrondse afvalcontainers in de hele gemeente, nergens meer kliko’s!

HEA stelt: Schone grond moet schoon blijven! Ondanks dat politieke partijen in Enkhuizen zich naar de huidige “politieke mode” graag groen profileren, stemmen ze keer op keer de initiatieven van HEA om het principe “Schone grond moet schoon blijven!” weg. In het licht van de milieuschandalen die bijna week na week aan het licht komen, is een dergelijk principe broodnodig.

HEA wil geen uitbreiding van het aantal grond-, water- en luchtvervuilende bedrijven in Enkhuizen.
Grond-, lucht- en watervervuiling kosten nu en op termijn in Nederland veel slachtoffers. Het valt alleen minder op doordat dit niet in directe vorm zichtbaar is en er weinig ruchtbaarheid aan wordt gegeven.

Economie en toerisme
Het Enkhuizer Alternatief kijkt naar kleine en grote economie.
De kleine economie is in Nederland een door veel gemeenten onderschatte aandrijfmotor van
de grote economie. Werk in Nederland vindt men hoofdzakelijk bij het Midden- en Klein Bedrijf,
zij leveren 64% van het totaal aantal banen! HEA doet dus niet mee in de jacht naar slechts grote bedrijven. Wij zoeken ons economische heil ook in het klein- en middenbedrijf.
Het liefst zien wij een beleid dat gericht is op bedrijven die zich richten op nieuwe technologieën en onderdelen daarvan, die continuïteit van werkgelegenheid, welvaart, kennis, duurzaamheid en ontwikkeling naar de toekomst toe borgen.

HEA wil onderzoek naar welke faciliteiten bedrijven, die zich met hoogtechnologische toekomstgerichte ontwikkelingen bezig houden, van overheden verlangen. De resultaten van zo’n onderzoek kunnen dan worden omgezet in beleid. Zo kan men actief bedrijven benaderen en laten zien hoe Enkhuizen inspeelt op de wensen van die bedrijven. Bedrijven van deze aard geven automatisch spin off naar andere branches. Zo ontwikkelt zich in Enkhuizen en omgeving een brede stabiele  economie.

HEA meent dat als men meer en hoogwaardige arbeid hierheen wil halen, men ook het daarbij behorende opgeleide arbeidspotentieel moet kunnen aanbieden. Dat betekent dus dat Enkhuizen binnen het Pact van West-Friesland het voortouw moet nemen om binnen deze regio meer vormen van hoger onderwijs te krijgen.

HEA wil uitbreiding van de mogelijkheden voor mensen om kleine detailhandel en kleine ambachten aan huis te ontwikkelen. Mensen met goede ideeën en initiatieven, maar zonder veel geld, moeten de kans krijgen hun prille ondernemerscreativiteit vorm te geven. Zij dienen in hun creativiteit juist gestimuleerd en gefaciliteerd te worden in plaats van geconfronteerd te worden met allerlei belemmerende regels!

HEA ziet mogelijkheden voor een woensdagmarkt op het Koperwiekplein. Wij denken dat de doelgroep van een markt zich meer in de buiten de Vest gelegen woonwijken bevindt dan daarbinnen.
Daar  bevinden zich ook moeders met kinderen die op woensdagmiddag vrij zijn. Naast veel ouderen wonen er ook verschillende culturen, wat automatisch diversiteit van productaanbod met zich brengt.
Bij het Koperwiekplein zal de markt ons inziens weer opbloeien en uitgroeien tot een volwaardige markt.
Het is een proef van bijvoorbeeld 6 maanden waard!

Tevens zouden wij in het toeristenseizoen van bijvoorbeeld mei tot en met september, aan de Dijk richting de Drom op vrijdag een markt willen zien ontstaan. Veel mensen werken vrijdagmiddag niet. Hen moeten we verlokken een bezoek aan Enkhuizen te brengen. Mensen die de weekmarkt op vrijdag in Enkhuizen bezoeken, zullen ook eerder de rest van de binnenstad met een bezoek vereren. Horeca en detailhandel hebben daar baat bij!

HEA wil schepen van de chartervloot, de zogenoemde “bruine vloot”, welke ‘s zomers in Enkhuizen liggen, tegen sterk gereduceerd tarief winterligplaatsen aanbieden.
Daarnaast biedt de Gependam ook mogelijkheden voor winterstalling van hotelschepen, de zogenaamde “witte vloot”. Met een dergelijke regeling verkrijgt de gemeente inkomsten en draagt de spin off bij aan de lokale economische groei.

Bonje Met De Buren
HEA ziet een noodzakelijkheid van gemeentelijke fusie in West-Friesland, te beginnen met de SED-gemeenten. Het gaat erom dat in ieder geval de intentie uitgesproken wordt om hier naartoe te werken, met een deadline voor het behalen van dit doel.
Om slagkracht in een schaal-vergrotend Nederland te kunnen behouden, zal Enkhuizen in samenwerking en samensmelting met anderen mee moeten groeien!
Binnen een groter bestuursverband kan de samenleving  beter op de menselijke maat georganiseerd worden. Denk aan bijvoorbeeld  onderwijs, zorg, verenigingen en evenementen die lokaal traditie zijn.

Fuseren met buurgemeenten geeft ook meer slagkracht richting de Gemeenschappelijke Regelingen die kleine gemeenten noodzakelijkerwijze zijn aangegaan.
Die regelingen hebben een wettelijke status die hen de mogelijkheid geeft eigen beleid te maken. Hierdoor heeft de gekozen gemeenteraad steeds minder invloed en besluitkracht over zaken die heel direct de eigen burgers aangaan. Dit betekent dat de gemeenteraden geen invloed meer hebben op het reilen en zeilen van de eigen leefomgeving!  Dit willen wij voorkomen.

EINDCONCLUSIE en REALITEIT

Met het realiseren van slechts een kwart van hetgeen wij nu in ons verkiezingsprogramma aangeven bereiken we al meer dan dat er onder leiding van de “regerende” partijen  de laatste jaren tot stand  is gebracht.
Dit kan HEA niet doen zonder uw hulp.
Het Enkhuizer Alternatief, de enige stabiele lokale partij in deze stad, vraagt dan ook uw steun en stem.

P.S.
In ons verkiezingsprogramma is nog niet alles opgenomen waar binnen het Enkhuizer Alternatief
over is en wordt nagedacht en gesproken. Zoals:

BOA’s met meer bevoegdheden.

Evaluatie van het parkeervergunningsysteem.

Gerichte aanpak parkeerproblemen Koperwiekplein.

Hofje op de plek van de lagere school aan de Driebanen.

Nieuwe sporthal in de Weeshuispolder of op het Immerhornpark.
De Drecht is aan een grote beurt toe en de Sprong is minder functioneel.
VEK WIK, de vereniging waar de jeugd sport beoefent, heeft al een ledenstop. Dit kan zo niet doorgaan.
De uiteindelijke locatiebepaling is een uitstekend onderwerp om door een samenwerking van Sport, Cultuur en Gemeente (een samenlevingsbrede “trojka” van partijen dus) te laten onderzoeken!

Wandelpaden door het Schootsveld.

Schooltuinen naar het Wilhelminaplantsoen, lokatie Bokse Wei.

Onderzoek haalbaarheid stadsmuseum.

Stad rolstoel- en rollatorvriendelijk inrichten met inachtneming van karakter stad.

Openbaar vervoer. Toch een stadsbus of volwaardig Connexion vervoer.

Oplossen parkeerprobleem Zuiderzeemuseum en binnenstad door bouw extra parkeerdek Ossenmarkt in samenwerking met het Zuiderzeemuseum.

Betere budgettering grote projecten en minder overschrijdingen.

Gang in de opwaardering van het Recreatieoord Enkhuizer Zand  brengen en houden.

Geen hogere belastingtarieven dan compensatie met het indexcijfer.

Verhogen van rioolbelasting moet in fases en binnen de perken blijven.

Vinger aan de pols houden bij de vele Gemeenschappelijke Regelingen.

Verruiming kernwinkelgebied.

X