Vragen inzake privacywetgeving
 
Onderstaande vragen inzake privacy heeft Het Enkhuizer Alternatief aan het college van B&W gesteld. Het gaat over zeer vergaande wetgeving die privacy voor burgers moet garanderen.
Het is wetgeving die ook voor bedrijven geldt, maar de vraag gaat erover of het ambtenarenapparaat van de SED-gemeenten de zaak reeds op orde heeft.
 
Geacht college,
 
Per 25 mei 2018 wordt de AVG ingevoerd, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de persoonsgegevens die u verwerkt niet onnodig lang bewaard mogen worden, maar ook:
 
• Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW).
• Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW).
• Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
• Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
• Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Ten slotte hebben mensen recht op duidelijke informatie over wat u met hun persoonsgegevens doet. Onder de AVG moet u aan een aantal specifieke eisen voldoen.
 
Het is zelfs zo dat partijen waarvan u als college gegevens verwerkt, inzage mogen hebben in de documenten waarmee u kunt laten zien dat hun gegevens rechtmatig verwerkt en gebruikt worden. Oftewel: u kunt door iedereen van wie u gegevens bezit verwerft of verwerkt, geaudit worden. Dat recht hebben die partijen, waaronder dus ook burgers vallen.
Voor burgers die weten hoe een audit werkt, is het aan te bevelen een audit aan te vragen. Gemeentelijke organisaties hebben de afgelopen jaren met regelmaat laten zien niet altijd in staat te zijn zorgvuldig genoeg om te gaan met persoonsgegevens. Soms werd er zelfs zeer onzorgvuldig met genoemde gegevens omgegaan.
 
Organisaties kunnen bij niet naleven van de AVG vanaf 25 mei 2018 boetes opgelegd worden van 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet. De minister heeft reeds laten weten dat de AVG strikt gehandhaafd zal worden.
Bedrijven, overheden en andere organisaties hebben 2 jaar de tijd gehad zich voor te bereiden op de wetgeving.
 
De vraag is:
 
1 – Zal het SED-ambtenarenapparaat de AVG per 25-5-2018 volledig in werking hebben?
Zo ja, bent u dan bereid dit door partijen (ook burgers van de SED-gemeentes) te laten auditten?
Zo nee, waarom is de AVG nog niet in orde?
 
Deze vraag wordt gesteld vanuit de gedachte dat de integratie van 3 ambtenarenapparaten tot 1 apparaat voor 3 gemeentes niet geheel is gegaan volgens wat de bedoeling was. Er wordt nu 13,5 miljoen extra geïnvesteerd om de zaak goed op de rails te gaan zetten.
HEA kan zich voorstellen dat het effectief ontwikkelen van de AVG er tussendoor is geglipt. Maar gezien de uitspraken van de minister over handhaving en de mogelijke gevolgen van de zaak nog niet in orde hebben, kan dit dus grote gevolgen hebben voor de SED.
 
Hans Langbroek, fractievoorzitter Het Enkhuizer Alternatief
X