Onderstaande heb ik via de griffier van de raad als schriftelijke vragen naar het College van B&W verstuurd vanavond. Ik ben heel benieuwd of ik antwoord zal krijgen op wat ik vraag of dat ik antwoord krijg op wat ik niet vraag.
Dat laatste is me vaak gebeurd als ik vragen stelde omtrent bijvoorbeeld de Begraafplaats, of omtrent wat de afschaffing van de Buitendienst heeft opgeleverd.
Oftwel: raadsleden krijgen niet altijd relevante antwoorden van degenen die vragen beantwoorden. Dat is in mijn ogen altijd een teken dat er iets gruwelijk fout zit.
Maar hier wat verstuurd is betreffende de grondvervuiling in Plan Noord, wat heel veel mensen, spelende kindertjes en huisdieren aangaat!

Geacht college,

In Plan-Noord is de grond van een groot aantal percelen zeer ernstig verontreinigd met lood, koper en zink. De bewoners van de betreffende percelen zijn in 1996 en 1997 geïnformeerd over de vervuilingen.
In 1997 hebben de bewoners van de wijk bedenkingen ingediend, waarop een beschikking van de provincie is gekomen. De bewoners hebben tegen deze beschikking bezwaar ingediend, welks door de gemeente ongegrond is verklaard na een onderzoek door de gemeente.

Over bovenstaande heeft Het Enkhuizer Alternatief (HEA) onderstaande vragen, mede ook naar aanleiding de aangekondigde sloop van een aantal woningen in het kader van upgraden van de wijk Plan-Noord.

Vraag 1

Omdat lood bij inname in het lichaam ernstige gevolgen heeft voor o.a. de ontwikkeling van de intelligentie van kinderen:
a:  Zijn de interventiewaarden van lood, koper en zink, waarop in de jaren ’90 van de afgelopen eeuw besloten werd om de grond niet te saneren, nog steeds actueel?
Met andere woorden:
b:  Zou er nu bij het vinden van dergelijke hoge vervuilingswaarden met lood, koper en zink in de grond van een woonwijk anders besloten worden inzake wel/niet saneren van gronden?
c:  Vraag b, maar dan voor de gevonden koolwaterstoffen.

Vraag 2

In 2014 zijn bewoners van de wijk wederom geïnformeerd over vervuilingen in de grond van de wijk.
a:  Gaat het bij de informatie die de bewoners in 2014 hebben gekregen om dezelfde vervuiling als de vervuiling uit de jaren ’90?
b:  Waarom zijn de bewoners in 2014 zeer summier geïnformeerd in verhouding tot de uitgebreide informatie welke bewoners in de jaren ’90 van de afgelopen eeuw verkregen over de vervuilingen?

Vraag 3

Zijn alle bewoners welke na de informatieronde van 1996 en 1997 huur- en/of koopwoningen in Plan-Noord betrokken, volledig geïnformeerd over de zware vervuilingen en de aard van de aldaar aanwezige vervuilingen?

Zo ja: hoe uitgebreid is die informatie geweest?
Zo nee: waarom niet? De informatie is gezien de aard van de vervuilingen zeer noodzakelijk.

 Vraag 4

Is onderzocht welke mogelijke gevolgen de vervuilingen in de grond van de betreffende percelen in de loop der jaren ná ontdekking van de vervuilingen, op de gezondheid in enigerlei opzicht voor bewoners van de betreffende percelen gehad heeft?

Zo ja: wat waren de uitkomsten van deze onderzoeken?
Zo nee: waarom niet?

Deze vraag naar aanleiding van de grote ernst van de vervuilingen. De omgang met de grond van de betreffende percelen door bijvoorbeeld kinderen en huisdieren, alsook tuinierende mensen die eventueel niet doordrongen waren van de aard en ernst van de vervuilingen, lijkt het logisch te laten zijn dat dergelijke onderzoeken plaatsgevonden zouden hebben.

Vraag 5

Er gaan in de wijk huizen gesloopt worden. Dit is wettelijk grond om een nieuwe omgang met de ernstig vervuilde gronden in de wijk Plan-Noord aan te gaan, zoals ook in de rapporten uit de jaren ’90 aangegeven wordt.

a: Hoe zal met de nieuwe situatie de omgang met de vervuilde gronden vorm gegeven worden?
b: Geeft de sloop van woningen aanleiding om van bewoning vrijkomende gronden te gaan saneren?

Zo ja, wanneer zal die sanering plaats gaan vinden en wie draagt daarvan de kosten?
Zo nee, waarom niet? De rapporten uit de jaren ’90 suggeren dit namelijk wel.

 

X