Vragen aangaande het REZ

Geacht college,

In de Enkhuizer samenleving is veel commotie ontstaan over ontwikkelingen die zich voordoen inzake en rondom het project REZ:
– OREZ is overgenomen door Droomparken,
– er zijn vanuit de bevolking bijna 1000 bezwaren tegen de REZ-plannen bij de gemeente binnen gebracht,
– de Provincie en het ministerie van OCW brengen via zienswijzen bezwaren in tegen de plannen in de huidige vorm,
– Ijsselmeervereniging gaat zienswijzen indienen,
– de bond van Heemschut gaat zienswijzen indienen,
– het Zuiderzee Museum maakt bezwaren tegen de plannen in de huidige vorm om de aantasting van de intentie van het museum en de daarbij behorende museale beleving.

Wat in alle commotie opvalt is dat er naar degenen toe voor wie het plan om het REZ te gaan ontwikkelen bedoeld is, namelijk de burgers en de middenstand van Enkhuizen die hoofdbelanghebbenden zijn, nauwelijks tot geen informatiestroom plaatsvindt die aan hen verduidelijkt wat er gaande is en wat eventuele consequenties van dit alles voor de burgerij en haar vertegenwoordigers in de raad zijn.

Daarom de volgende vragen:

Vraag 1:

Worden partners waarmee de gemeente belangwekkende zaken doet of grote projecten aangaat, onderworpen aan iets dat gelijk is of lijkt op een BIBOP-procedure?
– Zo ja: Is dit gebeurd met OREZ? Wat was het resultaat van dat onderzoek en wat maakte dat het college OREZ als betrouwbare partner aan de raad heeft aanbevolen?
– Zo nee: Waarom niet?

Vraag 2:

In het televisieprogramma “Radar” van de AVRO en de TROS dat op 11-04-2016 is uitgezonden, wordt zacht gezegd op onderbouwde wijze geen vrolijk beeld van Droomparken neergezet. Daarom de volgende vragen:

A – Wat verandert er in juridisch opzicht voor de gemeente Enkhuizen aangaande de ontwikkeling van het REZ nu OREZ is overgenomen door Droomparken?
B – Wat verandert er in financieel opzicht voor de gemeente Enkhuizen aangaande de ontwikkeling van het REZ nu OREZ is overgenomen door Droomparken?
C – Wat verandert er in de mogelijkheden voor besluitvorming van de raad over het REZ op het eerstkomende moment van relevante besluitvorming van de raad? Welk moment is dat?
D- Wat verandert er op financieel en juridisch gebied in mogelijke gevolgen van besluitvormingen aangaande het REZ door de raad nu OREZ in handen van Droomparken is?

Vraag 3:

Het project REZ heeft voor vrijwel geheel Enkhuizen gevolgen en is opgezet ten bate van de burgerij van Enkhuizen. Gezien de ontstane commotie betreffende ontwikkelingen aangaande het REZ, is het merkwaardig dat er slechts summiere tot vrijwel géén informatiestroom naar de burgers en middenstand van Enkhuizen plaatsvindt.

– Waarom vindt er, gezien de ontstane commotie bij de hoofdbelanghebbenden van ontwikkeling van het REZ, burgers en middenstand van Enkhuizen, geen noemenswaardige informatiestroom plaats door het college naar deze hoofdbelanghebbenden in Enkhuizen toe?
– Als u het niet eens bent met dat de informatiestroom summier tot nauwelijks bestaand genoemd kan worden: welke informatiestromen heeft u actief, relevant en duidelijk naar deze eerstbelanghebben laten gaan en welke media zijn daar actief en duidelijk bij betrokken geweest? Welke informerende communicaties hebben tijdens en na de ontstane commoties plaatsgevonden met en richting deze eerstbelanghebbenden of groepen uit deze burgerij?

Met vriendelijke groet,

Hans Langbroek, fractievoorzitter Het Enkhuizer Alternatief.

X